English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ H ] / Help me

Help me translate Turkish

66,920 parallel translation
I want you to swear allegiance to Cersei and I want you to help me destroy her enemies.
Cersei'ye biat yemini etmenizi ve düşmanlarını yenmeme yardım etmenizi istiyorum.
Why did you help me?
Niye bana yardım ettin?
I've been thinking of a personal fuck you retort, and my friend here is gonna help me make it.
Bana çekilen kişisel siktirler için özel bir cevap düşünüyordum. Ve buradaki dostum cevabın yapımına yardım edecek.
I want an Air Force, I want you to help me, blah, blah, blah, blah, blah. "
Hava kuvvetleri istiyorum, bana yardım etmeni istiyorum. Blah, blah, blah, blah, blah, blah. "
Help me.
Yardım et bana!
Somebody help me!
Yardım edin!
If I can find someone to solve my riddles, I can find someone to help me.
Bilmecelerimi çözecek birini bulabilirsem bana yardım edecek birini bulurum.
God help me.
Tanrı yardımcım olsun.
Now... you can help me destroy them from within.
Şimdi onları içerden yok etmekte bana yardım edebilirsin.
Will you help me?
Yardım eder misin?
You help me get my revenge, and when I take back my throne, I will give you every resource you need to free yourself from this icy prison.
İntikamımı almama yardım edersin ve ben de tahtımı geri aldığımda sana bu buzlu hapisten kurtulman için gereken her kaynağı veririm.
But it does help me more fully announce myself on the Gotham stage.
Ama Gotham sahnesinde kendimi tamamen duyurmama yararı var.
And you... you are gonna help me find him.
Sen de, onu bulmama yardım edeceksin. - Etmiyorum.
Will you help me?
Bana yardım edecek misin?
- Help me!
- Yardım et!
The three of you conspired to help me murder him.
Üçünüz onu öldürmeme yardım etmek için komplo kurdunuz.
Listen, all I ask is that you use this beautiful big brain of yours to help me, finally, get this city under my thumb.
Dinle, tek istediğim büyük güzel beynini kullanıp bana yardım et ki nihayet bu şehri avucuma alabileyim.
- Help me!
- Yardım edin!
And I need you to help me get rid of my powers.
Güçlerimden kurtulmama yardım etmeni istiyorum.
I made an investment in you, and one day, that investment's gonna pay off when you use that... crazy way of thinking you have to help me out.
Ben sana yatırım yaptım ve bir gün bu yatırımın karşılığını, o delice düşünme tarzınla bana yardım ederek ödeyeceksin.
Someone please help me out.
Biri bana açıklayabilir mi?
If this is gonna help me save my sister, yeah.
Eğer ablamı kurtarmama yardım edecekse evet.
Help me, Barry!
Yardım et Barry!
I got a situation... that you two are gonna help me with.
Sizin yardım edeceğiniz bir sorunum var.
Help me save her.
Onu kurtarmama yardım et.
You want to help me try to fix it?
Düzeltmeme yardım etmek ister misin?
Then why didn't you give me some advice, help me out?
- O zaman bana niye tavsiye vermedin? Yardım etmedin?
It'll help me prime his neocortical and medial frontal lobes.
Neokortikal ve orta ön loblarını kurmamı sağlayacak.
If you don't help me, she's gonna die.
- Bana yardım etmezsen ölecek.
Snart's gonna help me break into ARGUS... get the power source.
Snart, ARGUS'a girip güç kaynağını almama yardım edecek.
Help me untie'em, now.
Onları çözmeme yardım et, şimdi.
Please help me find Damon, so I can get back to it.
Lütfen Damon'u bulmama yardım et, bende o hayatı elde edebileyim.
You're gonna help me with it.
Bana yardım edeceksin.
Help me.
Bana yardım et.
So you just opted to help me with this homicidal lunatic instead of spending a moment with your fiancé.
Nişanlınla zaman geçirmek yerine bu hainle bana yarım ettin.
Do you want to help me put it on?
Takmama yardım eder misin?
So what you're saying is I need to find someone he'll trust that is foolish enough to help me deliver the news.
Bu bilgiyi aktaracak güvendiği ama aptal olan birini bulmam gerek yani?
I think I'm stuck. Hey, can you help me?
Yardım eder misin?
If ishim can help me find whoever killed Benjamin, then I have to.
Eğer Ishim Benjamin'i kimin öldürdüğünü bulmama yardım edecekse... -... buna izin vermeliyim.
Now, you help me unpack those,
Ayrıntıların öne sürdüğü gibi. Şimdi, bunları paketlememe yardım et.
So... I help you find Ed... things go better for me?
Ed'i bulamana yardım edersem... işler benim için daha iyi gidecek?
You saw me, you thought I'd heard about Barnes and I came to help?
Beni görünce, Barnes olayını duyup yardıma geldiğimi mi sandın?
To the outside world, I'm an ordinary forensic scientist, but secretly, with the help of my friends at S.T.A.R. Labs, I fight crime and find other meta-humans like me.
Dışarıdan bakıldığında sıradan bir adli tıpçı gibi görünsem de STAR Labs'teki dostlarımın da yardımıyla, gizlice suçla savaşıyorum ve benim gibi meta insanları buluyorum.
To the outside world, I'm an ordinary forensic scientist, but secretly, with the help of my friends at S.T.A.R. Labs, I fight crime and find other meta-humans like me.
Dışarıdan bakıldığında sıradan bir adli tıpçı gibi görünsem de STAR Labs'teki dostlarımın da yardımıyla, gizlice suçla savaşıyor ve benim gibi meta insanları buluyorum.
He's... he's... he's not gonna help me, man.
Bana yardım etmeyecek dostum. Tükenmiş resmen.
I wish I could help you, believe me, I do.
Keşke sana yardımcı olabilseydim. İnan, bunu çok isterdim.
But if you let me help you figure out how to get Barry's memories back, everything goes back to the way it was.
Ama Barry'nin hafızasını kazanmasına yardım etmeme izin verirseniz her şey eski haline döner.
You know, part of me can't help but... think that this is some sort of gift, you know... that this is the life that he was supposed to have.
Bir yanım bunun bir çeşit armağan olduğunu düşünemeden edemiyor. Onun yaşaması gereken hayat bu.
Before you try to attack me, or call the police, or ask anyone for help, just know that if you do, none of these kids are gonna make it to their next class.
Bana saldırmadan önce, ya da polisi aramadan, ya da yardım çağırmadan önce, şunu bil eğer yaparsan, buradaki hiç bir çocuk bir sonraki derse giremez.
Then you're gonna help make me the best man that I can possibly be.
Sonra beni olabileceğim en iyi insana dönüştürürsün.
Find a way to get me out of hell, all the way, and then I'll help you kill Cade.
Beni cehennemden tamamen çıkarmanın bir yolunu bulun ve ben de Cade'i öldürmenize yardım edeyim.

© 2017 - 2024 Translate.vc | [email protected]