English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ O ] / Out of the question

Out of the question translate Turkish

1,407 parallel translation
It's out of the question.
Kesinlikle olmaz.
That's out of the question. It would show disrespect to the Spirits.
Bu, Ruhlara direkt olara saygısızlık anlamına gelir.
No, out of the question.
Hayır. Konusu bile olmaz.
Obviously, it's out of the question... and I suspect it's a smoke screen, knowing Q.
Besbelli, soru haricinde bir konu- - ve Q'yu biliyorsam, bir şeyler saklamaya çalışıyor.
Losing Shinji is out of the question now.
Shinji yi kaybetmek konumuzun dışında
That's out of the question.
Bu imkansız.
- Out of the question.
- Başka soru yok.
- Out of the question.
- İmkansız.
Out of the question.
Soru sorulmadan.
Joy. having Violet stay here is out of the question.
Joy, Violet'in burada kalması söz konusu bile olamaz.
- It's out of the question.
- Birimiz onu taşıyabilir!
Otherwise, what you suggest is out of the question.
Yoksa bu dediğin olmaz.
Out of the question.
Söz konusu bile değil.
Well, then I guess these would be out of the question.
Sanırım bunlar konumuz dışıdır.
That's out of the question.
Sözkonusu bile olamaz.
It's out of the question, I can't authorise it.
Sormayın bile, buna yetki veremem.
Out of the question.
Bunu soramazsın bile.
I guess a blow job's out of the question.
Ağzına alman söz konusu olamaz herhâlde.
- Adoption is out of the question.
Bu söz konusu olamaz.
It's out of the question.
Bu mümkün değil. Yapacak işim var.
[Narrator] A helicopter rescue at over 20,000 feet seemed out of the question.
6100 metredeki helikopter yardımı bir seçenek gibi görünmüyordu.
Out of the question.
Tartışılamaz bile.
There's one across the street... ... but that's probably out of the question.
Caddenin karşısında var ama sanırım söz konusu değil.
- A sabbatical is out of the question.
- İzin bu problemin çözümü değil.
Well, Brian. I'm afraid that is completely out of the question.
Brian, korkarım ki bunun konuşması bile olmaz.
Out of the question.
- Beni mi istiyorsun?
He'll let you buy me a drink, but sex is completely out of the question.
Bana içki ısmarlamana izin verebilirim ama seks söz konusu değil.
That is out of the question.
Söz konusu bile olamaz.
It's not out of the question that once Daley decides to hang it up, with my managerial skills, you could be the city's next mayor.
Daley'nin görevi bırakması imkânsız değil benim idari gücümle şehrin gelecek belediye başkanı bile olabilirsin.
That is out of the question, soldier.
Bu mevzu bahis bile olamaz, asker.
200 liters is out of the question.
200 litre tartışılabilecek bir şey değil.
Out of the question.
İhtimal dışı.
Out of the question, Pompey.
Sorunun dışında, Pompey. Çok fazla soruyorsun.
Out of the question!
O bu konunun dışında!
- Is a brew out of the question?
- Hızlıca bir şeyler içseydik?
That's out of the question.
Korkarım, bu imkânsız.
I'm sorry, Arthur, but the thing is quite out of the question.
Evet. - Söz konusu bile olamaz.
Kitchen. - No, this is out of the question.
- Hayır, bu kesinlikle olmaz.
- That is out of the question.
- Bunun konuşulması bile saçmalık.
So I guess a second date's out of the question then?
O zaman, ikinci bir randevu imkansız oluyor, ha?
Out of the question.
Hayır.
This is not completely out of the question. It's possible, and you know that.
Bu mümkün ve sen bunu biliyorsun.
It's out of the question.
Bu söz konusu bile olamaz.
- It's out of the question.
- Bu mümkün değil.
Out of the question.
Mümkün değil.
No my friend, out of the question!
Hayır, arkadaşım, lafı bile olmaz!
When they find out who's dead on the ground down there, there's gonna be no question whose apartment he was pulled out of.
Burada ölü yatanın kim olduğunu bulduklarında, kimin dairesinden ayrıldığı konusunda akıllarda hiçbir soru olmayacak.
The truth will come out. - It's only a question of time.
- Sadece zamanlaması değişebilir.
- Out of the question!
- Söz konusu olamaz!
When a young woman out of wedlock gets pregnant... what's the first question her father asks her?
Genç bir kadın yanlışlıkla hamile kaldı mı, ilk kimden olduğu sorulur.
The only question is, once she was dead why didn't he get out of there?
Tek soru şu ki, kadın öldükten sonra adam niye çıkıp gitmedi?

© 2017 - 2021 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com