English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ C ] / Captain hastings

Captain hastings translate Turkish

173 parallel translation
I'm sure that the Mr. Poirot and Captain Hastings want to see your room and freshen up before dinner.
Eminim, Bay Poirot ile Yüzbaşı Hastings belki odalarını görmek ve akşam yemeği için hazırlanmak isterler
And Captain Hastings will be in the next door.
Ve Yüzbaşı Hastings bitişik odada.
Mr. Poirot and Captain Hastings.
- Bay Poirot ve Yüzbaşı Hastings. - Merhaba.
Captain Hastings.
Yüzbaşı Hastings.
Good morning, Captain Hastings.
Günaydın, Yüzbaşı Hastings.
Captain Hastings joining us soon.
Yüzbaşı Hastings birazdan bizimle olacak.
Please allow me to introduce you to Captain Hastings, an associate of mine.
Sizi Albay Hastings'le tanıştırayım. Kendisi arkadaşım olur.
Miss Lemon, Captain Hastings and I will be away until tomorrow.
Bayan Lemon, Albay Hastings ve ben yarına kadar uzaktayız.
But Captain Hastings has told me your charges are quite reasonable.
Ancak Albay Hastings'in söylediğine göre fiyatınız oldukça makulmüş.
Captain Hastings is besotted by cars.
Albay Hastings arabaları çok sever.
No, no, no, no, no, Captain Hastings and I must go alone.
Hayır, hayır. Albay Hastings ile tek başımıza gitmeliyiz.
Oh, Captain Hastings is being kind enough to drive me to the station.
Albay Hastings beni istasyona kadar götürme nezaketinde bulunuyor.
You will take Captain Hastings and me to the boy now.
Albay Hastings'le beni şimdi çocuğa götüreceksiniz.
Drive, Captain Hastings.
Sürün, Albay Hastings.
Now, miss Dunn, you have mentioned your legacy, but Captain Hastings and I, we know nothing of this.
Bayan Dunn,... mirasınızdan bahsettiniz,... ama Albay Hastings ve ben, bu konuda hiçbir şey bilmiyoruz.
Perhaps you will recount to Captain Hastings and me, the whole history.
Belki Albay Hastings'le bana bütün hikayeyi anlatırsınız.
He is sure that this is allowed, Captain Hastings?
Bundan emin misiniz Yüzbaşı Hastings?
M. Poirot and Captain Hastings to see Mr. Farley.
Bay Poirot ve Yüzbaşı Hastings, Bay Farley'i görmeye geldi.
Captain Hastings and M. Poirot, guests of Bunny Saunders. Ah, yes.
- Yüzbaşı Hastings ve Bay Poirot, Bunny Saunders'ın konukları.
My associate, Captain Hastings...
Dostum Yüzbaşı Hastings...
M. Poirot, Captain Hastings.
Bay Poirot, Yüzbaşı Hastings.
Ah, well, that is most kind of you, Inspector, but I have to meet Captain Hastings back at Mon Désire.
Çok naziksiniz, Müfettiş ama Mon Désire'de Yüzbaşı Hastings'le buluşmalıyım.
The fault belongs to his friend, the Captain Hastings, Monsieur Poirot.
Hepsi Kaptan Hastings sayesinde, Monsieur Poirot.
The Captain Hastings is very good in that.
Yüzbaşı Hastings bu konuda çok iyidir.
- Good morning, Captain Hastings.
- Günaydın, Yüzbaşı Hastings.
It does not seem to me that they like what touches the fruit, Captain Hastings.
Sanırım meyvelere dokunmanızdan hoşlanmıyorlar, Yüzbaşı Hastings.
The Captain Hastings hunted, the secretary visited the sister the Folkestone.
Yüzbaşı Hastings ava gitti, sekreter de Folkestone'a kızkardeşine.
Ah, pardon - - this is Captain Hastings.
Pardon. Bu, Yüzbaşı Hastings.
Alors my friend here, Captain Hastings - - he will tell it to you.
O zaman arkadaşım Yüzbaşı Hastings size açıklasın.
And Captain Hastings, Mr. Poirot's associate.
Ve Yüzbaşı Hastings, arkadaşı.
Hello, M. Poirot, Captain Hastings. Morning.
Merhaba, Bay Poirot, Yüzbaşı Hastings.
Have you done any flying, Captain Hastings?
- Siz hiç uçtunuz mu, Yüzbaşı?
No one... except me, Captain Hastings, and your good self.
Hiç kimse. Tabi ben, Yüzbaşı Hastings ve sizin dışınızda.
Captain Hastings does not know what we are talking about.
Yüzbaşı Hastings, ne hakkında konuştuğumuzu bilmiyor.
Ah, hello, Captain Hastings.
Merhaba, Yüzbaşı Hastings.
Captain Hastings!
Yüzbaşı Hastings!
Cheer up, Captain Hastings.
Neşelenin, Yüzbaşı Hastings.
M. Poirot's here, Aunt Elizabeth, and Captain Hastings.
Bay Poirot ile Yüzbaşı Hastings geldi, Elizabeth teyze.
It is Captain Hastings who is in charge of this affair.
Bu işle ilgilenen kişi, Yüzbaşı Hastings.
What is it, Captain Hastings?
Sorun nedir, Yüzbaşı Hastings?
It is the guest of Captain Hastings.
Yüzbaşı Hastings'in misafiri.
The Captain Hastings it manages to explain any mystery.
Yüzbaşı Hastings, bütün gizemleri açıklığa kavuşturabiliyor.
This is my associate, the Captain Hastings.
- Bu bey, arkadaşım Yüzbaşı Hastings. - Günaydın.
And we should have thanked for a Captain Hastings for his vigilance.
Ve uyanıklığı sebebiyle Yüzbaşı Hastings'e teşekkür etmeliyiz.
Where is Captain Hastings?
Yüzbaşı Hastings nerede?
This is my associate, Captain Hastings.
Bu bey, meslektaşım Yüzbaşı Hastings.
Come, Captain Hastings.
Hadi, Albay Hastings.
I am Hercule Poirot, a private investigator, and my associate, Captain Hastings.
Bu beyefendi de ortağım Albay Hastings.
Captain Hastings.
Albay Hastings.
Captain Hastings of course you know.
Albay Hastings'i tanıyorsunuz elbette.
I'm damned if I know how we're gonna catch him, eh, Captain Hastings?
Değil mi, Yüzbaşı Hastings?

© 2017 - 2024 Translate.vc | [email protected]