English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ C ] / Captain jackson

Captain jackson translate Turkish

61 parallel translation
Captain Jackson wants to know what's going on.
Yüzbaşı Jackson neler olduğunu soruyor.
Captain Jackson, can you follow me?
Yüzbaşı Jackson, benimle gelir misiniz?
Captain Jackson, this is all topsy-turvy, I'm sure.
Yüzbaşı Jackson, bu allak bullak bir durum.
Captain Jackson.
Yüzbaşı Jackson.
You do make a rumpus, Captain Jackson.
Gürültü yapmayı seviyorsun, Kaptan Jackson.
Captain Jackson, I'm hardly going to give myself to some Whitechapel plodder.
Kaptain Jackson, kendimi Whitechapel'den bir ağırbaşlıya verecek değilim.
Another streetwalker, murdered, I shall say, at the hands of your Captain Jackson.
Başka bir hayat kadını, öldürüldü, hatta şefiniz Kaptan Jackson'un elleri tarafından.
That organ recovered at Captain Jackson's lodgings on Tenter Street.
Bu organı Kaptan Jackson'un Tenter Caddesi'ndeki pansiyonunda bulduk.
Except, of course, the continued absence of Captain Jackson, beneath the key of Mrs Reid here's husband.
Elbette ki, Kaptan Jackson'un buralarda olmaması dışında...,... Bayan Reid'in buradaki kocasının eline her şeyi bıraktı.
I'd hear your thoughts on what we might next do for Captain Jackson?
Kaptan Jackson için yapacaklarınız ile ilgili düşüncelerinizi hissedebiliyorum.
If you work to free Captain Jackson, or whatever name it is we should now call him by, I'm sorry, but you must do so alone.
Eğer Kaptan Jackson'u ya da ismi herneyse...,... onu katil olarak çağırmamız lazımdı, serbest bırakmak için çalışıyorsan,... üzgünüm, ama bunu kendi başına yapman gerek.
Your association with Captain Jackson... it has done us little but ill, in my humble opinion.
Kaptan Jackson ile olan ortaklığınız benim mütevazı görüşüme göre...,... bizi biraz hasta etti.
Good evening to you, Captain Jackson.
İyi akşamlar, Yüzbaşı Jackson.
You, Captain Jackson, whose value to me is almost beyond compare.
Sen, Yüzbaşı Jackson, benim için değerin ölçülemez.
Find Captain Jackson.
Yüzbaşı Jackson'ı bul.
Go to Captain Jackson, see what he wants.
Kaptan Jackson'la konuş, ne istiyormuş.
Captain Jackson.
Kaptan Jackson.
Captain Jackson will make comparison.
Kaptan Jackson karşılaştırma yapacak.
Any change in this man's temper, you call Captain Jackson.
Bu adamın durumunda herhangi bir değişiklik olursa Kaptan Jackson'a bildireceksiniz.
Captain Jackson, how long before this toxin makes its way from gut to bloodstream?
Kaptan Jackson, bu toksinin mideden kan yoluna geçmesi ne kadar sürer?
Have Captain Jackson return with all... speed.
Kaptan Jackson'ı en kısa sürede geri... getir.
This plant on Captain Jackson's desk.
Kaptan Jackson'ın masasındaki şu bitki.
Captain Jackson, I shall be the master of all enquiries I make of myself.
Kaptan Jackson, şahsım hakkında her şey yalnız beni ilgilendirir.
I passed the communication to Captain Jackson.
Gelen mesajı Yüzbaşı Jackson'a ilettim.
And what has been made here, save the names Long Susan and Captain Jackson?
Susan ve Kaptan Jackson'un adlarına burada ne kazanıldıysa? Hadi ama, ödediğin hesapları görüyorum.
Captain Jackson found her.
Kaptan Jackson onu buldu.
No, Captain Jackson.
Hayır, Kaptan Jackson.
Artherton, fetch Captain Jackson.
Artherton, Kaptan Jackson'ı çağır. Efendim.
I wish it were not so but there is little Captain Jackson has left unlearnt in this subject.
Öyle olmamasını dilerdim ama Yüzbaşı Jackson bu konuda aksini biliyor.
Morning, Captain Jackson.
Günaydın Yüzbaşı Jackson.
Captain Jackson and Dr. Frayn are leaving.
- Yüzbaşı Jackson ve Doktor Frayn gidiyorlardı.
Mathilda, this is Captain Jackson, an associate of mine.
Mathilda, bu Yüzbaşı Jackson. Benim bir arkadaşım.
Captain Jackson, I'm not sure I have ever been sent for before now.
Yüzbaşı Jackson, bundan önce buraya gönderilmiş miydim emin değilim.
Ah, the gout, Captain Jackson.
- Gut, Yüzbaşı Jackson.
Well, that would be... considerate, Captain Jackson, but it was not myself who...
Şey, bu öyle sanılabilir, Yüzbaşı Jackson, ama çağıran ben değildim.
Fetch your great brain to Captain Jackson's assistance.
Büyük beynini Yüzbaşı Jackson'a yardım etmeye götürür müsün?
Captain Jackson, sir.
Yüzbaşı Jackson, bayım.
Jackson Roykirk, Captain James Kirk.
Jackson Roykirk. - Kaptan James Kirk. - Evet.
Captain Carter, I want you and Doctor Jackson... to get the multi - purpose room on 5C readied as a refugee housing centre.
Yüzbaşı Carter, senin ve Doktor Jackson'ın... 5C'deki çok amaçlı odayı, mülteci yerleşim merkezi olarak hazırlamanızı istiyorum.
Colonel O'Neill... Captain Carter, Dr. Jackson,
Albay O'Neill Yüzbaşı Carter Dr Jackson...
This is Captain Carter, Dr Jackson and Teal'c.
Bu Yüzbaşı Carter, Dr Jackson ve Teal'c.
First of all I regret to inform you that everyone on your team, Dr Daniel Jackson, Captain Samantha Carter and a Jaffa named Teal'c, are all deceased.
Birinci olarak Sana bu bilgiyi vermekten üzüntü duyuyorum. Takımındaki elemanlar, Dr Daniel Jackson, Yüzbaşı Samantha Carter ve Teal'c adlı jaffa, hepsi öldü.
There was no trace of Colonel O'Neill, Captain Carter or Dr Jackson.
Albay O'Neill, Yüzbaşı Carter yada Dr Jackson'dan iz yoktu.
Captain Carter, Dr Jackson, signal the Tok'ra.
Yüzbaşı Carter, Dr Jackson, Tok'ra'ya haber verin.
Colonel O'Neill, Dr Jackson, Major Graham, Captain Blasdale,..... may I present Supreme High Councillor Per'sus.
Albay O'Neill, Dr Jackson, Binbaşı Graham, Yüzbaşı Blasdale, en üst Konsey Üyesi Per'sus.
Captain Pendleton, you may return to General Jackson.
Captain Pendleton, you may return to General Jackson.
I invite Jackson from the FBI and deputy D.A. Powell to my office, along with captain Taylor, whom we all know filed this "anonymous" complaint.
Ne kadar basit olduğuna inanamayacaksın. FBI'dan Jackson ve Savcı Powell'ı buraya çağırırım. Şikayeti yapan kişi olduğunu bildiğimiz Yzb.
In 1909, Thomas Jefferson Jackson See was a U.S. naval captain based at Mare Island near San Francisco.
1909'da, Thomas Jefferson Jackson See San Francisko yakınındaki Mare Island üssünde görev yapan bir ABD deniz kaptanıydı.
I deem it a great privilege on this glorious occasion to recognize publicly the intelligent and effective assistance that Captain Henry Craig has rendered the state of Missouri and myself in our joint quest to rid Jackson County of the James band.
Bu görkemli gecede, Yüzbaşı Henry Craig'in Jackson İlçesi'ni James çetesinden kurtarma konusundaki ortak soruşturmamızda, Missouri eyaletine ve bana vermiş olduğu dâhice ve etkili yardımı herkesin önünde ilan etmeyi büyük bir ayrıcalık sayıyorum.
In the last ten years, no Captain Homer Jackson has boarded a ship from America nor disembarked one here.
Geçen 10 yılda, hiçbir Kaptan Homer Jackson Amerika'dan bir gemiyle açılmış veya dönmüş.
Captain Homer Jackson.
Yüzbaşı Homer Jackson.

© 2017 - 2023 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com