English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ C ] / Captain

Captain translate Turkish

57,142 parallel translation
Way to go, Captain.
- Tebrikler Yüzbaşı.
Negative, Captain.
- Olumsuz Yüzbaşı.
I disagree, Captain.
- Aynı fikirde değilim Yüzbaşı.
Let him finish, Captain.
- Bırak da bitirsin Yüzbaşı. Klonlar?
Agreed. I am satisfied if you are, Captain.
Eğer siz de tatmin olduysanız ben de oldum Yüzbaşı.
- Captain...
Komiser...
I appreciate your cooperation, Captain.
Komiser işbirliğiniz için çok teşekkür ederim.
Captain.
Komiser.
- Give me that. Just don't let Captain Holt die.
Başkomiser Holt'un ölmesine izin verme yeter.
- Hey, Captain Stentley, we're back.
- Başkomiser Stentley, biz geldik.
That, Captain May, was a miss!
Atışınız, Kaptan May, tam bir hüsrandı.
Because we spent so much time waiting for Captain Misfire, we were still in the desert as dusk fell.
Çünkü çok zaman harcadık Kaptan Tekmeni'ni bekliyor, Alacakaranlık düştüğü için hala çöldeydik.
Yes, Captain.
Evet, Kaptan.
We'll take you to our captain.
Sizi kaptana götüreceğiz.
Hey, Captain.
Selam Kaptan.
You have my gratitude, Captain.
Size minnettarım Kaptan.
Captain Syndulla, reinforcements have arrived.
Kaptan Syndulla, destek kuvvetler geldi.
Standing by, Captain.
Beklemedeyim Kaptan.
- to Captain Syndulla and her crew.
-... ve onun ekibine minnet borçluyuz.
Hi, folks, this your captain speaking.
Sayın yolcularımız, kaptanınız konuşuyor.
Sounds like somebody's been influenced By living under the same roof With a certain captain of industry.
Bakıyorum da birileri bir sanayi önderiyle aynı çatı altında yaşamaktan etkilenmiş gibi.
Hey, Captain America.
Selam Kaptan Amerika.
Captain America.
- Kaptan Amerika.
And the only one who can erase the name "Captain America" from existence.
Ve varoluştan "Kaptan Amerika" ismini silebilecek tek kişi.
FRIDAY : Captain America has left the building.
Kaptan Amerika binayı terk etti.
( YELLING ) CAPTAIN AMERICA : Widow, Falcon, Hawkeye!
Kara Dul, Falcon, Hawkeye!
No, Captain.
Hayır Kaptan.
Don't bother, Captain.
Zahmet etme Kaptan.
Captain America?
- Kaptan Amerika mı?
Can I help you, Captain?
Yardım edebilir miyim Yüzbaşı?
( CHUCKLES ) He called me "Captain."
Bana "Yüzbaşı" dedi.
The Captain will have warned the rest of the Avengers by now.
Kaptan geriye kalan Yenilmezler'i şimdiye kadar uyarmıştır.
Yes. Do it, Captain.
Evet, yap bakalım Kaptan.
I have Captain America!
Kaptan Amerika elimde!
Well, what now, Captain?
Şimdi ne olacak Kaptan?
But I have seen "Captain America."
Ama Captain America'yı seyretmiştim.
What did happen in "Captain America"?
Captain America'da ne oluyordu?
Have either of you guys seen "Captain America"?
Captain America'yı izlemiş miydiniz?
- A plan? No, the plot to "Captain America."
Hayır, Captain America'ya kurulan komployu.
This is your captain, Tandy Miller.
Kaptanınız Tandy Miller konuşuyor.
Folks, this is your captain, Tandy Miller, speaking.
Arkadaşlar, kaptanınız Tandy Miller konuşuyor.
I'm so excited, Captain.
Heyecandan duramıyorum Başkomiserim.
If I had done this, it would say "Captain Raymond Holt."
Eğer ben sipariş etseydim, "Başkomiser Raymond Holt adına" yazardım.
I'm ready, Captain.
Hazırım, Başkomiserim.
Oh, Captain, stop.
Başkomiserim, durun.
Three weeks ago, Captain Holt asked me to order a plaque that read, "The Ultimate Detective / Genius."
Üç hafta önce, Başkomiser Holt, benden üzerinde "Üst düzey dedektif / Dâhi" yazan bir plaket yaptırmamı istedi.
I talked to Captain Stentley again.
Hâlâ Florida'ya gitmemize izin vermiyor.
Captain, you stay here and rest.
Ne? Dinlenmeye ihtiyacım yok.
- Aw, Captain, don't worry, okay?
Tamam mı?
CAPTAIN AMERICA :
Hadi ama asker.
Face it, Captain.
Yüzleş artık Kaptan.

© 2017 - 2024 Translate.vc | [email protected]