English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ C ] / Captain yates

Captain yates translate Turkish

13 parallel translation
Oh, that's right- - Captain Yates got in this morning.
Doğru ya bu sabah kaptan Yates gelmişti.
It's Captain Yates.
Kaptan Yates.
Captain Yates is back on the station.
Kaptan Yates istasyona döndü.
- Captain Yates.
- Kaptan Yates.
Captain Yates.
Kaptan Yates'e.
Five months ago, Captain Yates was hired by the Bajorans to carry cargo to their outlying colonies.
Beş ay önce, Kaptan Yates Bajoryalılar tarafından dış kolonilere yük taşımak için işe alındı.
And Captain Yates has been living aboard the station for just under six months.
Kaptan Yates'de istasyona yerleşeli neredeyse 6 ay oldu.
Captain, I realize this is an awkward situation for you but if I could step up my surveillance of Captain Yates...
Kaptan, sizin için zor bir durum olduğunun farkındayım. Ama Kaptan Yates üzerinde gözetimimizi arttırmazsak...
What are our orders if we observe Captain Yates meeting a Maquis ship?
Kaptan Yates bir Maquis gemisiyle buluşursa ne yapacağız?
Captain Yates is on her way back to the station.
Kaptan Yates istasyona dönüş yolunda.
You realize we'll probably never see the Xhosa or Captain Yates again.
Büyük olasılıkla Xhosa veya Kaptan Yates'i bir daha göremeyeceğinizin farkındasınızdır.
Captain Yates is my responsibility and I'll thank you to leave it at that.
Kaptan Yates benim sorumluluğumda ve bunu böyle bırakırsan minnettar olurum.
Kasidy Yates, the freighter captain I told you about.
- Kasidy Yates. - Kim? Sana anlattığım kargo gemisi kaptanı.

© 2017 - 2023 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com