English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ C ] / Captains

Captains translate Turkish

630 parallel translation
We're through with captains on this ship.
Bu gemide kaptanların işini bitirdik artık.
That's where all captains belong, over the side.
Bütün kaptanların ait olduğu yere, gemiden aşağıya...
The captains I've served with didn't starve their men.
Öbür kaptanlar adamlarını aç bırakmazdı.
Blast these sea captains!
Kahrolsun bu kaptanlar!
My captains, my commanders, I greet you.
Albaylarım, komutanlarım sizleri selamlıyorum.
So among Florida's heroic salvage masters... appear lawless captains... who plot to destroy, for their own profit... the great ships they are pledged to save.
Florida'nın kahraman kurtarıcıları arasında, kendi çıkarı için gemileri batıranlar da var. Kurtarmaya gittikleri büyük gemileri.
Am I to remove the reefs, or the captains who can't miss them?
Kayalıkları mı kurtulmalıyım yoksa onları ıskalayan kaptandan mı?
Mr. Scroggins says I'll always be here, and all the captains of all the ships will look at me through spyglasses.
Bay Scroggins hep burada olacağımı ve bütün gemilerdeki kaptanların dürbünleriyle bana bakacağını söylüyor.
Captains is more in my line.
Beni ancak bir yüzbaşı keser.
I suppose she means captains.
Zannedersem kaptanları kast ediyor.
Let four captains bear Hamlet, like a soldier, to the stage, for he was likely, had he been put on, to have proved most royal.
Dört komutan taşısın Hamlet'i, bir asker şanıyla götürülsün meydan yerine. Çünkü kendisi tahta çıkabilseydi eğer, büyük bir kral görecekti dünyamız.
Alenson, take her to the captains.
Alenson, onu komutanlara götür.
If my captains leave, I shall leave also.
Komutanlarım giderse, ben de giderim.
Not your captains, my captains.
Senin değil, benim komutanlarım.
My mother didn't raise any sons to be making guesses in front of Yankee captains, sir.
Annem yanki yüzbaşılardan önce tahminde bulunmak sizi yüceltmez derdi.
Ship captains can do that, can't they?
Gemi kaptanları bunu yapabilir, değil mi?
All captains come aboard.
bütün kaptanları gemisine çağırıyor.
Lieutenants. captains... colonels... colonels... generals.
Teğmenler... yüzbaşılar... albaylar albaylar... generaller!
- We save pilots not captains.
- Pilotları kurtarıyoruz, kaptanları değil.
It's about time you got over being impressed by parents and captains.
- Hiç endişelenme. Aile büyüklerini ve kaptanları gözünde büyütmekten vazgeç artık.
- Have you ever dealt with captains?
- Hiç kaptanlarla ilgilendiniz mi? - Hayır.
Ship captains too.
- Reis de ellerinde.
He said we were future captains of industry.
Gelecekte dünyanın sanayi lideri biz olacakmışız.
Captains can't break the law.
Kaptanlar kanunu çiğneyemez.
Are the captains of Egypt afraid of a night mist?
Mısır'ın komutanları, gece çıkan sisten mi korkuyor?
Have the captains join their men.
Komutanlar adamlarına katılsın.
Other captains have given you opportunities, but your plan has failed.
Ama bana bir şans ver. Sana şans verildi, ama planların bir işe yaramadı.
Her son also captains our best cricket team.
Ayrıca oğlu en iyi kriket takımımızın kaptanı.
I've seen all kinds of captains.
Birçok kaptan gördüm.
From the captains of the assault departments. We are friends.
Hücum kıta'sındaki yüzbaşılardan.
The elders have denounced Solomon, and the captains of the host have returned to their own provinces.
Kabile büyükleri Süleyman'ı reddetti,... ve halk ona sırt çevirdi
Too many of us are captains of the boat
Çoğumuz onun gemisine kaptanlık yapmaya kalkıyoruz.
He's a captain, and captains can marry people at sea.
O bir yüzbaşı ve denizde nikah kıyabilir.
The lordships of the Admiralty broke him and his two previous captains.
Amirallik onu ve ondan önceki iki kaptanı meslekten men etti.
I won't follow your previous captains onto the beach.
Sonum daha önceki kaptanlarınız gibi olmayacak.
There was a general, a major, two captains, two lieutenants and me.
Bir general, bir binbasi, bir yüzbasi, iki tegmen ve ben vardik.
The co-captains of the football team.
Futbol takımının kaptanları.
Soon they'll make admirals out of captains with guts.
Yakında, cesaret göstermiş kaptanları amiralliğe yükseltecekler.
- The same way captains did.
- Kaptanların hissettiği gibi.
My young lord, maybe the king has honored you with a captains rank, but reason has not done the same for your brains.
Genç Lordum, belki kral sizi komutanlık makamıyla onurlandırır,... fakat aklınızdaki neden bu değil.
Captains before me designed the San Pablo for a special job in the backwaters of China.
Önceki Albaylar, San Pablo'yu, Çin sularında özel bir görev için tasarladı.
You'll find out that ship's captains are already married, girl. To their vessels. You'd find that out the first time you came between him and the ship.
Gemi kaptanları zaten evlilerdir, gemileriyle.
I have appointed, as members of this court Space Command Representative Lindstrom Starship Captains Krasnovsky and Chandra.
Adını sayacaklarımı mahkemeye atadım, Uzay Komuta Temsilcisi Lindstrom, Yıldız gemisi Kaptanı Krasnovsky ve Chandra.
Officers and gentlemen, captains all.
Tüm subayların, beyefendilerin, kaptanların.
Captain's log, aboard the USS Exeter, commanded by Ron Tracey, one of the most experienced captains in the Starfleet.
Kaptan'ın seyir defteri. Yıldız filosunun en deneyimli kaptanlarından Ron Tracey'in yönettiği USS Exeter.
It's particularly common to overpressured leader types, like starship captains.
Baskı altındaki lider tiplerde görülür, yıldız gemisi Kaptanları gibi.
Your world of starship captains doesn't admit women.
Senin yıldız gemisi kaptanları dünyan, kadınları kabul etmiyor.
You got three captains'hats?
Üç tane kaptan şapkan var mı?
- Commercial captains get a percentage.
- Ticari kaptanlar yüzde alır.
Captains. Gentlemen.
Kaptanlar, hanginiz Kaptan Garth ise,
Captains'hats?
Kaptan şapkan sende mi?

© 2017 - 2023 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com