English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ C ] / Captain raydor

Captain raydor translate Turkish

160 parallel translation
- Captain Raydor.
- Yüzbaşı Raydor.
Uh, Captain Raydor, um, pardon me for bringing this up but isn't it a little early for Force Investigations to be on the scene?
Uh, Yüzbaşı Raydor, um, buraya kadar geldiğiniz için üzgünüm Ama İç İşlerinin olay yerine dahil olması için biraz erken değil mi?
- Which you will do now, Captain Raydor.
- Sizin de yapacağınız bu şimdi, yüzbaşı Raydor.
Can you, uh, get Captain Raydor to stop following me?
acaba, ee, Yüzbaşı Raydor'un beni izlemeyi bırakmasını sağlayabilir misin?
Okay, in the meantime, uh, Captain Raydor over here also has a case.
Pekala, aynı zamanda, Yüzbaşı Raydor da Bu davaya bakıyor.
I'm sure that she could use your help. Captain Raydor.
Eminim o da yardımlarınızı kullanmayı isterCaptain Raydor.
Captain Raydor, you were saying?
Yüzbaşı Raydor, bir şey mi diyordunuz?
Well, Captain Raydor is occupied.
Şey, Yüzbaşı Raydor meşgule düştü.
Mr. Kretchner, I'm Captain Raydor.
Mr. Kretchner, Ben Yüzbaşı Raydor.
Captain Raydor.
Yüzbaşı Raydor.
captain raydor has come to me With a, uh, delicate situation
Yüzbaşı Raydor bana nazik bir durumla geldi.
A few weeks ago, captain raydor began to notice
Bir kaç hafta önce, Yüzbaşı Raydor dedektiflerinden
And which captain raydor should not investigate on her own.
Yüzbaşı Raydor bunu kendi soruşturmamalı.
Captain raydor, I promise you
Yüzbaşı Raydor, size söz veriyorum ki ;
Captain raydor seems to hold you in high esteem.
Yüzbaşı size, büyük bir saygı duyuyor gibi görünüyor.
I don't know why captain raydor would involve you to begin with.
Evvela, Yüzbaşı Raydor'un sizi bu işe niye karıştırdığını bilmiyorum
As I told captain raydor, I fell.
Yüzbaşı Raydor'a dediğim gibi, düştüm.
So, you and captain raydor see a few bruises
Sen ve yüzbaşı Raydor bir kaç morluk gördünüz diye,
Did captain raydor call you?
Seni yüzbaşı Raydor mu aradı?
Which captain raydor believes
Yüzbaşı Raydor'un inanci şu ki ;
It's because captain raydor suggested it!
Çünkü yüzbaşı Raydor önerdi.
And he's gone over his action with captain raydor.
- O yüzbaşı Raydor'a her şeyi açıkladı.
And captain raydor's here.
Ve yüzbaşı Raydor da burada.
I was, and so was captain raydor.
Ben inandım, Yüzbaşı Raydor'da öyle.
Oh, Captain Raydor.
Yüzbaşı Raydor.
Wait until Captain Raydor comes back with the results from ballistics and the blood tests.
Yüzbaşı Raydor balistik ve kan testi sonuçlarıyla gelene kadar bekle.
Uh, Chief, I just ran into Captain Raydor out in the hallway, and she said hello to me.
Şef, Yüzbaşı Raydor'la girişte karşılaştım ve bana "merhaba" dedi.
That's why Captain Raydor let me go first last night!
Demek ki onun için Yüzbaşı Raydor soruşturmayı benim almama ses çıkarmadı.
Hey, Chief, Captain Raydor's here.
Hey şef, Yüzbaşı Raydor burada.
Why was I not informed of Captain Raydor's I.A. investigation into Lieutenant Flynn?
Yüzbaşı Raydor'ın Teğmen Flynn hakkındaki tanıklığı tahrif soruşturması hakkında neden bilgilendirilmedim?
Okay, fine, i didn't see you, but I would be looking out for Captain Raydor.
Sizi görmedim, ama sizin için Yüzbaşı Raydor'a bakarım.
See you later, Captain Raydor.
Görüşürüz Yüzbaşı Raydor. ( Notlara bakınız )
Uh, mama, daddy, this is my Captain Raydor.
Anne, baba. Bu benim yüzbaşım Raydor.
Um, I'm sorry, uh, mama, Captain Raydor and I need to - -
Afedersin anne, yüzbaşı Raydor ve ben..
Would you just please make sure that, uh, Captain Raydor gets the hell out of town?
Lütfen, yüzbaşı Raydor'un şehirden gitmesini temin eder misin?
Lieutenant Tao, would you please help Captain Raydor collate her 911 calls?
Teğmen Tao, yüzbaşı Raydor'ın düzenlediği 911 aramalarını getirirmisin?
You know, Captain Raydor, I could probably be much more helpful with your Internal Affairs investigation if I knew what it was about.
Yüzbaşı Raydor, İç İşleri soruşturmanızda size benden daha çok yardımcı olabilir ne de olsa benden daha çok şey biliyorlardır.
Captain Raydor's conducting some sort of investigation for Internal Affairs.
Yüzbaşı Roydor, İç İşleri adına bir çeşit soruşturma yürütüyormuş.
Captain Raydor, I'm finding these questions extremely personal.
Yüzbaşı Raydor, sorularınızı son derece kişisel buluyorum.
Well, Captain Raydor poking around my division with her little rule book isn't good for me.
Yüzbaşı Raydor bu küçük soruşturması beni hiç olumlu yönde etkilemedi.
So find the nanny, impress Captain Raydor, let's have something good to tell the mayor.
Şimdi, dadıyı bul, Yüzbaşı Raydor etkile. Başkan'a da güzel haberler verelim.
How am I supposed to explain this investigation to Captain Raydor?
Yüzbaşı Raydor'a bu soruşturmayı nasıl açıklamamı bekliyorsun?
And all this with Captain Raydor watching my every move.
Üstüne üstlük Yüzbaşı Raydor'da her hareketi mi izliyor.
It was around the time your friend Captain Raydor Showed up at my office.
Arkadaşın yüzbaşı Raydor'ın odama geldiği sırada.
Well, the only reason Captain Raydor
Bunun tek sebebi, yüzbaşı Raydor'un
The l.A.P.D. Women's coordinator, Captain Raydor.
L.A.P.D. kadın kordinatörü Yüzbaşı Raydor.
Captain Raydor's waiting.
Captain Raydor bekliyor.
Oh. Captain raydor.
Kaptan Raydor.
Signed captain sharon raydor.
İmza Yüzbaşı Raydor.
Captain raydor spoke to you?
Yüzbaşı Raydor size anlattı mı?
It's Captain Sharon Raydor.
Yüzbaşı Sharon Raydor.

© 2017 - 2023 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com