English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ C ] / Captain hunter

Captain hunter translate Turkish

92 parallel translation
Where's captain Hunter?
- Weston nerede? Kaptan nerede?
( Computer voice. ) Captain Hunters vitals :
Kaptan Hunter'ın yaşamsal değerleri :
( Computer voice. ) Captain Hunter's life rate : 43 %.
Kaptan Hunter'ın hayatta kalma olasılığı % 43.
( Animal shrieking. Computer voice. ) Captain Hunter's life rate : 39 %.
Kaptan Hunter'ın hayatta kalma olasılığı % 39.
Captain Hunter's life rate : 33 %.
Kaptan Hunter'ın hayatta kalma olasılığı % 39.
Computer voice. ) Tracking captain Hunter. Heat signature nearby.
Yakınlarda ısı sinyalleri var.
We are not warriors, Captain Hunter.
Bizler savaşçı değiliz Captain Hunter.
How did the council meeting go, Captain Hunter?
Konsey görüşmesi nasıl geçti Captain Hunter?
I'm sure Captain Hunter will return me to the moment I left, but I thought, you know, just in case, someone should I know I was gone.
Captain Hunter'ın beni, gittiğim ana getireceğini biliyorum ama dedim ki ne olur ne olmaz diye tanıdığım biri gittiğimi bilsin.
So what do you know about Captain Hunter?
Captain Hunter hakkında ne biliyorsun peki?
I am Gideon, an interactive artificial consciousness programmed to operate this vessel's critical systems and aid Captain Hunter in his mission.
Benim adım Gideon. Geminin fonksiyonlarını kontrol etmek ve Captain Hunter'a görevinde eşlik etmek için programlanmış interaktif yapay zekâ.
I am closing in on Captain Hunter's position.
Captain Hunter'ın konumuna yaklaşıyorum.
Perhaps Captain Hunter was unclear with his instructions to remain onboard.
Captain Hunter, gemide kalın demekle yeterince açık olmadı sanırım.
Captain Hunter told me you'd try to do this, and he also told me not to listen to anything you say.
Captain Hunter bunu deneyebileceğini söylemişti ve söyleyeceğin herhangi bir şeyi görmezden gelmemi de istedi.
Perhaps Captain Hunter is best suited to answer that query.
Muhtemelen bu soruya en iyi cevabı verebilecek kişi Captain Hunter'dır.
Only Captain Hunter is authorized.
- Buna ancak Captain Hunter karar verebilir.
Where is Captain Hunter?
- Nerede ki o?
Captain Hunter, we're getting an incoming communiqué.
Captain Hunter, birileri bizimle iletişim kurmaya çalışıyor.
Surely Captain Hunter has a sound plan.
Eminim Captain Hunter'ın iyi bir planı vardır.
I'm sure Captain Hunter has a plan.
Eminim Kaptan Hunter'ın bir planı vardır.
It's Captain Hunter, if you don't mind.
Zahmet olmazsa Kaptan Hunter de.
Captain Hunter programmed me to execute certain protocols in response to specific keywords.
Captain, belirli birkaç kelime söylendiği takdirde... -... bir takım protokolleri yerine getirmeye programladı.
- No, Captain Hunter's.
- Hayır, Captain Hunter'ın emirleri.
Captain Hunter?
Captain Hunter?
Captain Hunter? We're in position.
Captain Hunter, yerimizi aldık.
- Captain Hunter?
- Captain? - Tamam, tamam!
Waverider, this is Captain Hunter.
Dalgagüdücü, ben Captain Hunter.
It's being piloted by Captain Hunter.
Gemiye Kaptan Hunter pilotluk ediyor.
To Captain Hunter, this isn't about a killing.
Kaptan Hunter'a göre bu, öldürmekle alakalı değil.
Just spare me the lecture, Captain Hunter.
Öğüt verme bana Captain Hunter.
You should be scared... of Captain Hunter.
Senin asıl korkman gereken kişi... Captain Hunter olmalı.
Captain Hunter lied to you so often, and still you persist in believing him.
Captain Hunter'ın size o kadar çok yalan söylemesine rağmen inanmakta ısrar ediyorsunuz.
Captain Hunter.
Captain Hunter.
Impressive, Captain Hunter.
Etkileyici, Captain Hunter.
What are you planning to do? Captain Hunter.
- Ne yapmayı plânlıyorsun?
Look, I'm gonna make this easy.
- Captain Hunter. - Bak, basitçe anlatacağım.
Once I have the future Captain Hunter in my possession, then I'll release the rest.
Gelecekteki Captain Hunter'ı elde ettiğim an kalanları da salarım.
Based on Captain Hunter's description, the Oculus is a massive temporal computer, most likely powered by a scaled-down supernova contained at the bottom of the Wellspring.
Captain Hunter'ın tarifine göre Oculus devasa bir zaman bilgisayarı. Muhtemelen kaynağın altındaki zayıflaştırılmış süpernovanın gücüyle çalışıyordur.
Where's Captain Hunter?
- Kaptan Hunter nerede? Bilmiyorum.
Where's Captain Hunter?
Kaptan Hunter nerede?
Like Captain Hunter?
Kaptan Hunter gibi mi?
Since me and Norton joined you, the only crew left on Captain's side is Gray and Joyce and Hunter.
Ben ve Norton da sana katıldıktan sonra, Kaptan'ın tarafında kalanlar sadece Gray ve Joyce ve Hunter.
I've been with the captain for years and I'm meant to follow Hunter'cause he says so?
Yıllardır kaptanlayım, şimdi şu Hunter götü geldi. ... ve ben de dediklerine uymak zorunda mıyım?
And based in no small part on Captain Ramsey's recommendation, that Lieutenant Commander Hunter be given his next command at the earliest possible convenience.
Ve tabii ki, şüphesiz Kaptan Ramsey'in önerisiyle,... Komutan Teğmen Hunter'ın olabildiğince kısa sürede göreve atanması kabul edilmiştir.
Captain Reynolds, Pirate Hunter!
Kaptan Reynolds, korsan avcısı.
Captain, we're receiving a short range transmission, it's Admiral Hunter.
Kaptan, bir kısa dalga iletişim sinyali alıyoruz. Bu, Amiral Hunter.
Absolutely... coach, captain, hunter, hunted.
Kesinlikle... Koç, kaptan, avcı, av.
Yeah, knowing Hunter, he probably found some old captain to marry us in a lobster boat this weekend.
- Gerçekten arkadaşın olmak isterim. - Ben de öyle.
Yeah, knowing Hunter, he probably found some old captain to marry us in a lobster boat, this weekend.
Evet, Hunter'ı tanıyorsam, bizi bu hafta sonu ıstakoz teknesinde evlendirmesi için yaşlı bir kaptan bulmuştur.
I'm Hunter Clarington, I am the new captain of the Warblers, and I'm not even remotely bi-curious.
Hunter Clarington, Warblerların yeni kaptanı benim ve homoseksüellikle uzaktan yakından alakam yok.
I want to exchange this woman's life for your captain, Rip Hunter.
Bu kadının hayatının karşılığında kaptanınız Rip Hunter'ın hayatını istiyorum.

© 2017 - 2024 Translate.vc | [email protected]