English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ C ] / Captain jones

Captain jones translate Turkish

48 parallel translation
Captain Jones...
Yüzbaşı Jones...
Captain Jones sent me.
Beni Başkomiser Jones gönderdi.
Captain Jones said that the boy had been through some severe physical changes and asked me to drop in on him, to reassure you in your time of motherly concern.
Başkomiser Jones oğlanın fiziksel değişimler geçirdiğini söyledi, bir anne olarak endişelendiğiniz için yardımcı olmak üzere size uğramamı istedi.
Captain Jones said something about a change in height?
Başkomiser Jones boy farkından söz etmişti.
Captain Jones'll be right with you.
Başkomiser Jones birazdan gelecek.
- Captain Jones.
- Başkomiser Jones.
I've instructed Captain Jones to deal with it.
Başkomiser Jones'a konuyu halletmesini söyledim.
Is Captain Jones here?
Başkomiser Jones burada mı?
Captain Jones was acting on information he believed to be correct.
Başkomiser Jones doğru olduğuna inandığı bilgi üzerine harekete geçti.
This committee has now heard all of the testimony, and, in light of the facts presented, we recommend that the suspension of Captain Jones be made permanent.
Komitemiz tüm şahitleri dinledi ve sunulan deliller ışığında Başkomiser Jones'un ömür boyu görevden men edilmesini tavsiye ediyoruz.
Commissioner Gordon. Captain Jones, Special Forces.
Müdür Gordon, ben Özel Kuvvetlerden Yüzbaşı Jones.
Captain Jones.
Kaptan Jones.
Long live Captain Jones!
Çok yaşa Kaptan Jones!
Captain Jones!
Kaptan Jones!
- Mr Turner, Captain Jones.
- Bay Turner, Yüzbaşı Jones.
I thank you, Captain Jones.
Teşekkür ederim, Yüzbaşı Jones.
Mr Turner and Mr Stanfield, not to forget Captain Jones and Mr Roberts, of course, whose realisations are confined to mere naked terra firma, exemplary though they are.
Bay Turner ve Bay Stanfield. Elbette Yüzbaşı Jones ve Bay Roberts'ı da unutmayalım. Tasavvurları yalnızca kara toprakla sınırlı olsa da hepsi müstesna eserler.
- I am afraid so, Captain Jones.
- Korkarım öyle, Yüzbaşı Jones.
You heard Captain Jones.
- Kaptan Jones'u duydun.
Might we implore Captain Jones to aid in our defense?
Savunmamızda yardım etmesi için Kaptan Jones'a mı yalvarsak?
God damn Captain Jones to hell for his sin of gluttony.
Tanrı, açgözlülüğünden dolayı Kaptan Jones'u cehenneme yollasın.
"Captain Jones" does have a nice ring to it, doesn't it?
Biliyorum. "Kaptan Jones" kulağa hoş geliyor, değil mi?
Hypothetically, would not Captain Smith begin to hate Lieutenant Commander Jones once he learned that Lieutenant Commander Jones hated and detested him?
- Kuramsal olarak. Şimdi Kaptan Smith Binbaşı Jones'un eskiden kendisinden nefret ettiğini öğrense ondan nefret etmez mi?
As I was bending over, the captain, Anders attacked me with the crowbar, and Jones...
Onunla ilgilenirken, yüzbaşı, yani Anders bana demir sopayla saldırdı, sonra Jones...
This is Captain Kirk, inform the ambassador and Dr. Jones we're ready to beam them aboard.
Büyükelçi ve Dr. Jones'a onları gemiye ışınlamaya hazır olduğumuzu bildirin.
Dr. Jones was born a telepath, captain.
- Dr. Jones doğuştan telepatik.
And you have that Davy Jones'insolence to stand up for captain over me... George Merry, you miserable son of a whore.
Benim karşımda kaptanlığa soyunma küstahlığını sen gösterdin George Merry, seni sefil, kahpenin evladı.
About that, I want to announce you that I've invited Mr. Jones, the captain of the Americans stationed in our village.
Bu konuda, köyümüzde konaklayan Amerikalılar'ın yüzbaşısı, Bay Jones'u buraya davet ettiğimi duyurmak istiyorum.
I'm Captain J.J. Jones, Lincoln Park Juvenile Division.
Ben Başkomiser J.J. Jones, Lincoln Park Çocuk Masası'ndan.
Captain J.J. Jones, Lincoln Heights Division.
Başkomiser J.J. Jones, Lincoln Heights Karakolu.
Gwenog Jones, captain of the Holyhead Harpies.
Gwenog Jones, Holyhead Harpileri'nin kaptanı.
It was a maxim of Captain swosser... speaking in his naval figurative manner, that "if you only have a plank to swab, you should swab it as if Davy Jones were after you."
Kaptan Swosser'ın bir sözüdür. Denizci ağzıyla şöyle demiş : "Silecek tek bir tahta varsa peşinde Davy Jones varmış gibi silmelisin."
I'm Captain Steven Jones. This is Ensign Nathan Hall, our Bullgeorge.
Bu, Asteğmen Nathan Hall, Bullgeorge'umuz.
And here to read this year's final morning announcements is the captain of the football team, Tucker Jones.
Ve bu yılın son sabah duyurularını okumak için futbol takım kaptanı, Tucker Jones.
# Tucker Jones on the mic, uh, yeah # Back when I was 16 Captain of the football team
# Tucker Jones mikrofonda, evet # 16 yaşımdayken Futbool takımının kaptanıyken
I'm Captain Killian Jones...
İsmim Kaptan Killian Jones... Kaptan Kanca.
Captain Killian Jones.
- Ben, Kaptan Killian Jones.
Captain Jones?
Kaptan Jones mu?
Captain Jones.
Komiser Jones.

© 2017 - 2024 Translate.vc | [email protected]