English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ C ] / Captain whitaker

Captain whitaker translate Turkish

28 parallel translation
It's captain Whitaker.
Ben Kaptan Whitaker.
– Good morning, Captain Whitaker.
- Günaydın Kaptan Whitaker.
– Captain Whitaker.
- Kaptan Whitaker.
Good morning, ladies and gentlemen, I'm Captain Whitaker, if you look up, you'll see me here in the forward galley, I waive to you.
Günaydın hanımlar ve beyler, ben Kaptan Whitaker başınızı kaldırıp bakarsanız beni mutfak kapısında size el sallarken göreceksiniz.
Let's see, check this out. So you do know Captain Whitaker,
Kaptan Whitaker'ı tanıdığınızı söylediniz.
You okay, Captain Whitaker?
İyi misin Kaptan Whitaker?
Captain Whitaker, this is Jim Court, I'm with CNN.
Kaptan Whitaker, ben CNN'den Jim Court.
No sir, this is Hugh Lang, he's the attorney we brought on to handle the criminal side of Captain Whitaker's situation.
Kendisi Kaptan Whitaker'ın durumunun cezai yönünü ele almak için getirttiğimiz avukat.
Everbody's curious about Captain Whitaker.
Herkes Kaptan Whitaker'in durumunu merak ediyor.
We gonna protect Captain Whitaker, and in turn we gonna protect your airline.
Kaptan Whitaker'ı koruyacağız, böylece havayolunuzu da korumuş olacağız.
I'm Captain Whitaker, I was... flying the -
Ben Kaptan Whitaker, uçağı ben uçuruyor...
I do not know, Captain Whitaker.
Bilmiyorum Kaptan Whitaker.
Jesus, our Savior, we thank you for blessing Captain Whitaker. For guiding his hand on that fateful morning.
İsa, Kurtarıcımız, Kaptan Whitaker'ı bağışladığın, o talihsiz günde ona elinden tutup, yol gösterdiğin için sana şükürler olsun.
Captain Whitaker.
Kaptan Whitaker.
But I did the research, Captain Whitaker.
Ancak araştırma yaptım Kaptan Whitaker.
Captain Whitaker, I'm telling you right now, – Whip, Whip, you can't... – you walk away, you're going to prison.
- Kaptan Whitaker, hemen söyleyeyim... – Whip, Whip, yapamazsın... –... şimdi çekip gidersen, hapse girersin.
Captain Whitaker, this NTSB hearing is a federal agency hearing.
Kaptan Whitaker, bu NTSB duruşması bir federal teşkilat duruşmasıdır.
Captain Whitaker, a lot of people are working to keep you out of the media, are you hiding something?
Kaptan Whitaker, bir sürü insan sizi basından uzak tutmaya çalışıyor bir şey mi saklıyorsunuz?
.. questions remain about the flight, but they won't be answered today, as Captain Whitaker politely asked that we give his familly some peace.
Kaptan Whitaker nazikçe ailesinin rahatsız edilmemesini istedi.
Alright, captain Whitaker. See you in the morning.
Pekâlâ, kaptan Whitaker.
Captain Whitaker, good morning.
Günaydın Kaptan Whitaker.
" By inverting the plane, Captain Whitaker arrested the descent, and allowed the aircraft to level off, enabling him to glide the aircraft away from any populated areas, and allowing him to execute a forced landing in an open field.
Kaptan Whitaker uçağı döndürerek düşüşü engellemiş uçağın dengelenmesini sağlamış ve bu da uçağı yerleşim bölgesinden uzaklaştırarak açık bir alana zorunlu iniş yapmasına izin vermiştir.
Captain Whitaker, for the record I need you to verbalize your answer.
Kaptan Whitaker, kayıtlar için cevabınızı söze dökmeniz gerekiyor.
Could you speak louder, Captain Whitaker?
Daha yüksek sesle konuşabilir misiniz, Kaptan Whitaker?
Captain Whitaker. On the three nights before the accident, October 11 - October 11, October 12 and 13th and 14th, I was intoxicated.
Kaptan Whitaker, kazadan üç gece önce, 11 Ekim - 11 Ekim, 12 Ekim, 13 Ekim ve 14 Ekim'de alkollüydüm.
Captain William Whitaker?
Kaptan William Whitaker?
Looking here at the home of pilot, captain Whip Whitaker.
Kaptan Whip Whitaker'ın evinin önünde bekliyoruz.

© 2017 - 2023 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com