English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ T ] / Today was fun

Today was fun translate Turkish

75 parallel translation
Today was fun and games, right?
Bugün yeterince eğlendik değil mi?
- Today was fun.
- Bugün çok eğlendim.
Today was fun.
Bugün çok eğlenceliydi.
No sorry but today was fun.
Hayır, üzgünüm. Ama bugün eğlenceliydi.
Today was fun.
Bugün çok eğlenceliydi. Teşekkürler.
Today was fun.
Bugün de eğlenceliydi.
So, today was fun, yeah?
Ee bugün baya eğlendik değil mi?
Today was fun, but I'm not giving up my son.
Bugün eğlenceliydi ama oğlumdan vazgeçmiyorum.
Today was fun, but now I've got a three page paper to write - not double-spaced - and you'­ re really starting to stress me out.
Ya da partiye git, hiç umurumda değil. Bugün çok hoştu, ancak artık arkalı önlü yazmam gereken üç sayfa yazım var, artık beni strese sokmaya başlıyorsun.
What was bad yesterday is lot of fun today.
Dün kötü olan şey bugün eğlence dolu.
Honestly, I was thinking just today how much fun it would be to go to Italy. No, dear.
Hayır, hayır.
It was such fun in Chicago today.
Bugün Şikago'da çok eğlendim.
I was having a fun day today.
Bugün eğlenceli bir gün geçiriyordum.
- School was not so fun today, eh, Charlie?
- Sanırım okul pek de iyi değildi Charlie?
I was playing with the kids today, and it was kind of fun.
Bugün çocuklarla oynamak eğlenceliydi,
- But it was fun today. - Good.
- Ama bugün eğlenceliydi.
That was fun today.
Bugün çok eğlenceliydi.
Today was a lot of fun, Anderson, but...
Bugün çok eğlendim, Anderson ama...
R, that was fun in gym class today, huh?
Bugün jimnastik dersinde epey eğlendik, ha?
Well, the whole point of today was to relax and have fun.
Bugünün amacı rahatlayıp eğlenmekti.
- Today was really fun. I needed it. - Good.
- Bugün gerçekten eğlenceli idi. ihtiyacım vardı.
Today was kind of fun.
Bugün eğlenceliydi bir açıdan.
- That was fun today.
- Bugün eğlenceliydi.
It was fun having you around today.
Bugün burada olman eğlenceliydi.
I was thinking that maybe the three of us could go out and do something fun today.
Bugün üçümüz birlikte bir yerlere gidip eğlenelim dliyorum.
Anand, today the party was fun.
Anand, bugün parti eğlenceliydi.
That was no fun at all on the set today.
Bugün sette hiç eğlenemedim.
I had so much fun at the fair today, working with you on something that was all ours.
Bu gün fuarda çok eğlendim seninle çalışmaktan, bizim için bir şeyler yapmaktan.
Today was a busy day, but it was fun.
Bugün çok yorucu bir gündü ama zevkliydi.
I had the biggest derm emergency that exists today, and it was fun for about a minute,'cause the woman almost died, then we saved her, and all she needed was a stupid biopsy.
Bugün, olabilecek en büyük dermatoloji vakası oldu. Bir dakikalığına da olsa güzeldi çünkü kadın neredeyse ölüyordu ama sonra onu kurtardık ve şimdi tek ihtiyacı aptal biyopsi.
Uh actually I was thinking about doing singing for fun today.
Aslında bugün eğlencesine şarkı söylerim diye düşünmüştüm.
I was talking with Christian today. He mentioned something to me about blow jobs and, well, it sounded like fun.
Bugün Christian'la konuşurken oral seks diye bir şeyden bahsetti.
Sure was fun today.
Bugün baya eğlenceliydi.
While Randy was having fun, I was being forced to look at my almost naked Aunt Gail in such detail that I can still close my eyes and paint her today.
Randy eğlenirken, ben bugün bile gözüm kapalı çizebileceğim neredeyse çıplak Gail Teyze'me bakmaya zorlanıyordum.
That was, uh, that was pretty fun today, huh,
Yeni bir bisikletin var artık.
That was so much fun today
Bu gece çok eğlenceliydi, değil mi?
Yeah, sure, that was really fun today.
Tabii ki. Bugünkü görüşme çok eğlenceliydi.
Just wanted to say it was... Fun to have you on the floor today.
Bugün aramızda olmanızın çok keyifli olduğunu belirtmek istemiştim.
That was fun today!
Bugün çok eğlenceli geçti! Gerçekten.
Well, I had fun today, and the movie was great too.
Bugün çok eğlenceliydi. Film de çok güzeldi.
Today was so much fun, you know?
Bugün çok eğlenceliydi.
You know, it was- - it was kind of fun Hanging out with you today,
Biliyor musun, bugün seninle takılmak bayağı eğlenceliydi.
Yeah, I was thinking maybe we'd get together today, do something fun.
Evet, belki yarın bir araya gelip eğlenceli bir şeyler yaparız diye düşündüm.
Tell me something, how much fun was it today?
Söylesene, bugün ne kadar eğlendin?
We remember Bruce Lee today because he was so much fun to watch.
Bugün Bruce'u izlemesi çok eğlenceli olduğu için hatırlıyoruz.
Was today a fun day?
Eğlendin mi bugün?
It was really fun to work with Ali today, just hearing her performances and the different things she brought to the table that were completely unexpected, she was really able to pull it off today.
Ali'yle çalışmak çok eğlenceliydi, onun sesini duyup da ortaya koyduğu diğer şeyleri görünce şaşırıp kalıyorsunuz. Bugün de bunu yaptı.
- It was fun today.
- Çok eğlendim yarın görüşürüz.
She was actually having fun today, being with you, and she thought you were, too.
Gerçekten bugün seninle birlikte eğlendi ve senin de eğlendiğini sanıyordu.
That was fun taking care of him today.
Onunla bugün ilgilenmek eğlenceliydi.
So, tell me, what was more fun... this or fixing that guy's heart today?
Pekala, söyle bakalım, hangisi daha zevkli... bu mu yoksa bugün o adamın kalbini onarmış olman mı?

© 2017 - 2021 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com