English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ N ] / Nice guy

Nice guy translate Turkish

3,287 parallel translation
Saw this movie once, cash on top, and underneath they had stuffed with all fucking newspaper this is. this is all cash nice guy, that Mr. Adlakha where are you going to go?
Şu filmi izlemiştim, üste para koyup altını lanet gazete kağıtlarıyla doldurdukları film bunun tamamı para sevimli adam, şu Bay Adiakha - - Siz nereye gideceksiniz?
Jun-seok is a nice guy.
Jun - seok iyi çocuktur.
You really were a nice guy.
Gerçekten de iyi biriydin.
I meant about Peter. I mean, he seems like a nice guy, but how could you not have known?
Yani iyi bir adama benziyor ama nasıl anlayamadın?
Mommy was a little embarrassed, so I smoked a little bit of pot with a very nice guy from the army.
O yüzden de ordudan tatlı bir adamla birazcık tüttürdü. - Anne.
Such a nice guy after my husband left me... To meet a nice guy.
Hoş bir erkek için kocamın beni terk etmesinin ardından böyle hoş bir erkekle tanışacağım kimin aklına gelirdi.
He really seemed like a nice guy.
İyi biri gibi görünüyordu.
Nice guy?
Evet. İyi çocuk mu?
She's been sacrificing everything and taking care of me forever, and she deserves... a nice guy who will take care of her, you know?
Her şeyini feda edip bana uzun zamandır bakıyor ve ona değer verecek iyi bir adamı hak ediyor.
I'm a nice guy.
Ben kibar biriyim.
But for the record, I think he's a really nice guy.
Ama aklında olsun diye söylüyorum, bence o gerçekten hoş biri.
Because, Alice Cooper, rock legend, all-round unbelievably nice guy, you did it in one minute... 56.3.
Çünkü, Alice Cooper, rock efsanesi, her yönü ile muhteşem insan.. ... turu 1 dakika..
You know, he was just a really nice guy.
Çok iyi bir çocuktu.
Look... you're a nice guy.
Bak sen iyi bir adamsın.
- He's a nice guy.
İyi bir çocuk. - Hayır.
Because I've been right beside him for over a year and all I've seen is a nice guy with a few sexual quirks.
Çünkü bir yıldan fazladır onun yanındaydım ve tek gördüğüm cinsel tuhaflıkları olan iyi biriydi.
He's a nice guy.
İyi adam.
I know their manager. He's a nice guy.
Onların menajerlerini tanıyorum, iyi adamdır.
Matt was a nice guy.
Matt iyi bir adamdı.
Homer, you're a nice guy.
Homer, sen iyi birisin.
U.N. Security Council liaison, and all round nice guy.
B.M. Güvenlik konseyi arabulucusu ve çok iyi bir adam.
But he's a really nice guy.
Ama gerçekten çok iyi biri.
Nice guy.
Kibar adam.
He was just a nice guy...
O sadece hoş bir çocuktu.
Ha, what a nice guy.
Ne hoş bir adam.
He was a really nice guy.
Gerçekte de kibar bir adamdı.
Oh, god. I meet a really nice guy,
Çok iyi bir adamla tanışıyorum.
Steve was Mr. Nice guy, just like in high school.
Lisede olduğu gibi iyi adamı oynardı.
You know, kind of like a nice guy being trapped in a room with a bloodsucking attorney.
İyi bir adamın kan emici avukatla aynı odada kısılıp kalması gibi.
Daniel is... He seems like a nice guy.
Daniel iyi birine benziyor.
Be such a nice guy that she'll feel too guilty to ask you to stay.
- Nazik ol, o da kalmandan suçluluk duysun.
I've got less than 24 hours to get her into that dress, so it's no more Mrs. Nice Guy.
Kızı o elbisenin içine sokmak için 24 saatten az vaktim var. Hoş bayan yok artık.
Well, you know, I haven't seen Mrs. Nice Guy since the honeymoon.
Balayından beri o hoş bayanı görmedim.
Lloyd shouting for help from the nice guy, Robert Cummings.
Lloyd'un iyi adam Robert Cummings'ten bağırarak yardım istemesi gerekir.
He's a nice guy.
O çok iyi bir adamdır.
A really, really nice guy.
Çok ama çok iyidir.
If that wasn't for the matchmaker test, then... Cathy, he's a really nice guy.
Eğer eş bulma testi için değilse... cathy, o gerçekten çok iyi bir çocuktur.
I'm a nice guy.
Ben iyi bir adamim.
He was a nice guy who was trying to explain the artistic process to a certain obtuse niece of yours, and that's the end of the story.
Senin kalın kafalı yeğenine sanatsal süreci açıklamaya çalışan iyi bir adamdı sadece. Hikâyenin sonu da bu.
Just so you know, I may not be good at school or sports or being nice, but I know how to keep a guy interested.
Sen de şunu bil ki, okulda sporda ya da kibarlıkta iyi olmayabilirim ama erkeklerin ilgisini nasıl çekeceğimi iyi bilirim.
It's just sometimes it's nice to talk to a guy who seemed to care about you.
Bazen seni önemseyen bir adamla konuşmak güzeldir.
It just means he's a nice regular guy.
Bu demek oluyor ki, güvenilir biri.
I mean, the other guy I was with, he was too nice.
Yani önceki eleman çok iyiydi.
Let it all out, little guy. Nice.
Hepsi çıksın, ufaklık.
He seemed like a nice enough guy, talking all big about his ship coming in.
İyi biri gibi görünüyordu. Büyük bir gemisi geliyormuş, falan filan.
To a nice Jewish guy from Fort Lauderdale, a doctor.
Fort Lauderdale'lı yahudi bir doktorla.
You can recognize that your patient is just a very nice, healthy guy and send him home. Or you can consider altruism a symptom, in which case, you cannot take his money.
Hastanın sadece iyi ve sağlıklı biri olduğunu kabul edebilir ve evine gönderirsin ya da fedakârlığı semptom olarak kabul edebilirsin.
Plus the guy I was seeing when I left for Iraq decided I wasn't worth the wait. Nice.
Ayrıca görüştüğüm eleman, Irak'a gittiğimde beklemeye değmeyeceğime karar vermiş.
All right, living practically rent-free in some rich guy's guesthouse seems to me like a nice perk, okay, for keeping the world a safer place.
Bu adam zengin bir adamın misafir evinde neredeyse bedava yaşıyor. Bana dünyayı daha güvenli getirmentek daha iyi bir olaymış gibi geldi doğrusu.
I think it's nice for the guy to give the girl an enormous smoothie now and then.
Bence erkeğin kıza ara sıra büyük bir kokteyl alması hoş bir şey.
Decent guy. Nice wife.
Nazik bir adam, iyi bir eş.

© 2017 - 2024 Translate.vc | [email protected]